Hrvatska je parlamentarna demokracija, a po svom ustroju jedinstvena republika. Članica je Ujedinjenih naroda od 1992, NATO-a od 2009. i Europske unije od 2013. godine.

Politički ustroj

Hrvatska je parlamentarna demokracija, a po svojem ustroju jedinstvena republika. Također je socijalna država, a sloboda, jednakost, ravnopravnost i vladavina prava među najvišim su vrjednotama ustavnoga poretka. Politički sustav utemeljen je na načelu trodiobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. U jednodomni parlament, Sabor, koji baštini višestoljetnu tradiciju, zastupnici se biraju na četiri godine. Predsjednik Republike, koji se bira na općim i neposrednim izborima na pet godina, zastupa zemlju u inozemstvu, surađuje s Vladom u oblikovanju i provođenju vanjske politike i zapovijeda oružanim snagama. Vlada predlaže zakone i državni proračun, vodi vanjsku i unutarnju politiku te usmjeruje i nadzire rad državne uprave. Hrvatska je administrativno podijeljena na 20 županija i Grad Zagreb. Uza sudbenu vlast postoje i instituti pučkoga pravobranitelja, koji promiče i štiti ustavna i zakonska prava građana, te pravobranitelja za djecu, ravnopravnost spolova i osoba s invaliditetom.

Hrvatski je Sabor usvojio Ustav Republike Hrvatske 22. prosinca 1990. Popularno se naziva »božićni Ustav«. Izmjene i dopune Ustava donio je Sabor 1997, 2000, 2001. i 2010. Ustav Republike Hrvatske sastoji se od više...

Politički sustav Hrvatske utemeljen je na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast. Ustavom je utvrđeno da narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i izravnim odlučivanjem...

U skladu s pravnom tradicijom, hrvatski parlament tradicionalno nosi naziv Sabor. Najstariji sačuvani zapisnik saborskoga zasjedanja potječe iz 1273. Do 16. st. zasjedaju odvojeno Slavonski i Hrvatski sabor, a od...

Predsjednik Republike predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu. Bira se na temelju općega i jednakoga biračkog prava neposrednim izborom na 5 godina. Predsjednik Republike skrbi se za...

Sudbenu vlast obavljaju sudovi, koji su neovisni i samostalni. Prema zakonu tijela su državne vlasti i dužni su štititi Ustavom i zakonima utvrđen pravni poredak Republike Hrvatske te osigurati jedinstvenu primjenu...

Županija je temeljna jedinica regionalne samouprave. Sadašnja upravno-teritorijalna podjela uvedena je 1997, kad je promijenjena podjela iz 1992. Manje administrativno-teri­torijalne jedinice u sastavu županija jesu...